CODUL ETIC al RND

I. ROLUL ŞI FUNCŢIILE CODULUI ETIC

Codul Etic, elaborat de Comisia de etică şi Disciplină a Reţelei Naţionale de Distribuţie RND-KAS, formulează în mod explicit principiile, valorile şi normele morale pe care membrii acestei comunităţii de afaceri consimt să le respecte; modalităţile de realizare ale acestora; faptele şi acţiunile care constituie încălcări ale conduitei etice, precum şi sancţiunile aferente.

Codul Etic se constituie ca un contract moral între partenerii RND şi contribuie la realizarea coeziunii membrilor comunităţii, la cultivarea încrederii în acest mediu de afaceri, la asigurarea unui climat de competiţie după reguli corecte, la protejarea membrilor comunităţii de comportamente nedrepte cu privire la evaluarea calităţilor profesionale ale acestora, la protejarea lor faţă de diversele abuzuri la care pot fi expuşi.

Codul Etic arată angajamentul Iniţiatorului RND|KAS, al tuturor clienţilor fideli şi al firmelor partenere de a respecta normele eticii de afaceri descrise în prezentul cod.

Codul Etic este în primul rând un îndreptar, un ghid al comportamentului comercial al partenerilor RND|KAS ce sprijină libertatea şi autonomia fiecărui membru al comunităţii şi cultivă responsabilitatea individuală şi de grup.

II. MISIUNEA RND|KAS

Iniţiatorul RND|KAS doreşte să iniţieze, să menţină şi să dezvolte o relaţie bazată pe încredere şi loialitate, cu toate firmele partenere şi cu toţi clienţii fideli RND ce şi-au manifestat interesul de a accede la Reţeaua Naţională de Distribuţie RND|KAS, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sociale sau societăţi comerciale a căror contribuţie este necesară pentru a realiza misiunea promovată de RND|KAS prin:

- crearea unei noi mentalităţi în sfera comercialului privind raporturile comerciale între firme şi clienţi, respectiv între firmele partenere (respect şi corectitudine în relaţiile contractuale, respectarea termenelor de plată, crearea şi menţinerea unor standarde ridicate de calitate pentru produsele şi serviciile oferite clienţilor şi meţinerea unui climat de loialitate şi parteneriat transparent, între toţi membrii afiliaţi reţelei);

- formarea unei uniuni naţionale de firme şi gruparea în jurul acesteia a clienţilor fideli proprii şi atragerea de noi clienţi.

- răsplătirea fidelităţii clienţilor prin preţurile reduse (preţ de depozit) practicate către aceştia de către firmele partenere, la fiecare achiziţie de produse şi/sau servicii;

- stimularea activităţii de recomandare a achiziţiilor de produse şi servicii din cadrul reţelei, prin acordarea de bonusuri şi comisioane sub formă de venituri lunare;

- scăderea preţurilor la produsele şi serviciile achiziţionate de către fiecare client fidel în parte, prin eliminarea unor firme intermediare din lanţul de distribuţie şi prin aprovizionarea centralizată;

- negocierea directă cu producătorii/importatorii/furnizorii prin intermediul reprezentanţilor specializaţi ai RND|KAS în numele şi interesul membrilor rețelei (persoane fizice şi juridice) afiliaţi, cu scopul scăderii preţurilor de aprovizionare, respectiv de achiziţie al produselor şi serviciilor.

- scăderea sumelor investite de firmele partenere în reclame/lansări şi promovări de produse/servicii, prin logistica pusă la dispoziţia lor de către RND: site-ul propriu de vânzări cu link-uri către site-urile firmelor partenere; pliantele promoţionale şi publicaţia lunară a reţelei; implicarea directă a unor parteneri specializaţi în promovare (parteneri specializaţi în cadrul RND|KAS); prin reprezentare şi parteneriatele încheiate; prin contactele stabilite; promovările, recomandările şi vânzările directe intermediate de CF şi partenerii RND.

- creşterea continuă a accesibilităţii clienţilor la produsele/serviciile magazinelor şi firmelor distribuitoare partener dîn reţea: prin înfiinţarea de noi puncte de lucru şi desfacere; prin creşterea reprezentativităţii teritoriale şi extinderea reţelei în toate zonele ţării; diversificarea produselor şi serviciilor ofertate de firmele din grup, prin afilierea de noi parteneri comerciali, specializați în domeniile nereprezentate; scăderea preţurilor de achiziţie, aplicarea de noi metode de vânzare şi achiziţie (cea descrisă în metoda de afaceri; cumpărături on-line; comenzi telefonice; micro si macro case de comenzi; vânzări directe şi indirecte; etc);

- creşterea numărului de clienţi  la care are acces fiecare firmă parteneră RND, prin accesul acesteia la clienţii celorlalte firme afiliate reţelei, precum şi la cei noi, atraşi prin facilităţile oferite de aplicarea şi folosirea sistemului de vânzare bazat pe „Metoda de afaceri”, cu scopul creşterii rulajului şi micşorarea preţurilor de achiziţie ale clienţilor fideli;

- loialitate şi corectitudine între membrii și partenerii reţelei (persoane fizice și juridice), în interesul dezvoltării economice şi financiare comune.

- diminuarea cheltuielilor anuale ale firmelor partenere, prin achiziţia oricăror tipuri de produse şi servicii, de la celelalte firme partenere în reţea, în sistem de fidelizare, la preţuri mult diminuate faţă de cele curente.

- accesul la cele mai avantajoase sisteme de creditare prin parteneriatul cu banca, atât pentru firmele partenere din reţea, cât şi pentru clienţii fideli afiliaţi, indiferent de tipul creditelor solicitate (afaceri proprii, achiziţii imobiliare,achiziţia altor bunuri sau servicii, finanţarea creditelor pentru nevoi personale şi a creditelor de consum pentru clienţii proprii).

- obţinerea unor venituri lunare suplimentare, de către partenerii afiliaţi, altele decât cele din activitatea de bază a firmelor partenere sau a clienţilor fideli, venituri provenite din reducerile şi comisioanele obţinute în urma consumului şi recomandării achiziţiei de produse/servicii din RND-KAS.

- protecţia afacerii proprii şi stabilitate economică şi socială pe termen lung prin afiliera la o reţea puternică, prin intermediul căreia, afacerile proprii devin sigure în raport cu concurenţa din afara rețelei,  prin obţinerea unei clientele stabile, asigurându-se astfel un rulaj corespunzător necesar dezvoltării.

- siguranţa zilei de mâine pentru clienţii fideli afiliaţi, prin obţinerea unor venituri constante în cadrul reţelei, prin posibilitatea legală de a avea acces la sistemul de carieră al RND, ca alternativă la veniturile actuale sau în perspectiva pierderii locului de muncă, şomaj, disponibilizări, restructurări, pensionări, etc,. aduse de modificările economice post aderare.

III. CONDUITA CONTRARĂ ETICII

Conduita contrară eticii compromite, în desfăşurarea activităţilor de afaceri, relaţia dezvoltată pe bază de încredere şi bună-credinţă dintre Iniţiatorul RND şi partenerii reţelei.

Manifestarea unei astfel de conduite – ce cultivă o atitudine ostilă faţă de Iniţiator, partenerii reţelei sau chiar faţă de RND însuşi – include încercări din partea oricui, fie persoană fizică, fie organizaţie, de a profita de beneficiile ce ar putea rezulta din acţiunile altora prin exploatarea anumitor conjuncturi sau situaţii de fapt.

IV. VALOAREA REPUTAŢIEI ŞI ÎNDATORIRILE DE LOIALITATE

Buna reputaţie constituie o resursă imaterială esenţială în dezvoltarea relaţiilor comerciale promovate de Iniţiator prin “Metoda de afacere”.

Buna reputaţie manifestată în exterior favorizează alăturarea în acest parteneriat de noi clienţi fideli şi de noi firme partenere. De asemenea contribuie la câştigarea loialităţii clienţilor, la atragerea celor mai bune resurse umane, la dezvoltarea afacerilor firmelor partenere, precum şi la câştigarea încrederii creditorilor personali ai acestora.

În interiorul RND|KAS, buna reputaţie contribuie la luarea deciziilor şi la implementarea acestora fără divergenţe şi de asemenea ajută la organizarea activităţii fără controale birocratice şi utilizarea excesivă a autorităţii din partea Iniţiatorului.

V. ACŢIUNI BAZATE PE RECIPROCITATE

O valoare intrinsecă a codului o constituie cooperarea în beneficiul reciproc al tuturor partenerilor RND|KAS, în conformitate cu rolul şi cu locul pe care îl ocupă fiecare. Luând în considerare acest fapt, RND|KAS impune respectarea codului etic de către fiecare partener conform principiilor şi regulilor care stau la baza “Metodei de afaceri”.

VI. PRINCIPII ŞI VALORI

1. LIBERTATEA DE ALEGERE

În condiţiile unui spaţiu economic aparţinând sistemului democrat, ale respectării statului de drept şi a drepturilor omului, mediul de afaceri promovat de Iniţiator prin RND|KAS şi susţinut de toţi partenerii acestuia, este un spaţiu liber de orice constrângeri politice, economice şi religioase, membrii săi fiind protejaţi de cenzură, de manipulări şi persecuţii care încalcă libertatea. Respectarea libertăţii celorlaţi reprezintă un principiu esenţial al statului de drept. Ea include respectul pentru diferenţe şi descurajează orice formă de discriminare, promovând cooperarea şi parteneriatul comercial în spaţiul economic actual din România.

Este răspunderea fiecărui partener afiliat RND|KAS, care are personal încadrat în muncă, să se asigure că discriminările, de felul celor enumerate mai sus, în cadrul companiei sale sunt excluse.

Exprimarea libertăţii de a alege se concretizează prin faptul că:

a) Oricine poate deveni partener în cadrul RND|KAS, fiind liber să aleagă modalitatea de participare, precum şi gradul de implicare în activitatea RND|KAS, cu condiţia respectării principiilor promovate şi susţinute de Iniţiator;

b) Nici o credinţă religioasă sau ideologie politică nu poate fi impusă în mediul de afaceri cultivat de RND|KAS şi de partenerii afiliaţi, prin abuz de putere sau de autoritate;

c) Dreptul la confidenţialitate al partenerilor RND|KAS este garantat pentru problemele care ţin de viaţa privată, status marital, orientare sexuală, disabilităţi ascunse, domiciliu, apartenenţă politică, religioasă etc.

Iniţiatorul declară că respectă întru totul prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Toate persoanele care se alătură acestei afaceri îşi pot exercita faţă de Iniţiator oricare din drepturile care le sunt conferite în acest sens de legea menţionată anterior, inclusiv dar fără a se limita la drepturile menţionate de art.12-15 din această lege, şi anume, dreptul de acces, de intervenţie şi de opoziţie în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor de către iniţiator, este promovarea de produse şi servicii adresate direct clienţilor fideli, prin mijloace de genul poştei sau a marketingului la distanţă şi a altor modalităţi de prezentări promoţionale obişnuite.

Iniţiatorul îşi rezervă dreptul de a folosi imaginea clienţilor fideli cu rezultate meritorii, care s-au calificat în zone superioare din cadrul reţelei, obţinând performanţe deosebite şi dreptul de a participa la seminarii naţionale şi internaţionale.

Informaţiile pot fi furnizate numai organelor abilitate şi numai când există motive explicit întemeiate.

Toţi partenerii RND|KAS care au întrebări sau reclamaţii legate de aceste aspecte se pot adresa Comisiei de Etică şi Disciplină a RND|KAS prin înaintarea, la sediul acesteia, a unei cereri scrise în care se vor arăta aspectele de fapt.

Comisia de Etică şi Disciplină intervine în condiţiile în care sunt încălcate normele morale cu privire abuzul de putere şi de autoritate, la încălcarea drepturilor partenerilor privind îndoctrinarea şi dogmatizarea, denaturarea rezultatelor financiare obţinute la un moment dat, a conţinutului cursurilor şi seminariilor, a dreptului la intimitate şi confidenţialitate, cercetând, judecând şi sancţionând persoanele în cauză.

2. HĂRŢUIREA

Toţi membrii RND|KAS se angajează să nu aducă atingere celorlalţi membrii prin manifestări ce privesc hărţuirea de orice fel. De asemenea, partenerii RND|KAS care au personal angajat în muncă, se obligă să ofere salariaţilor un mediu de muncă lipsit de orice formă de discriminare şi hărţuire. Multe legi interne, comunitare şi internaţionale interzic orice discriminare sau hărţuire, atât verbală cât şi fizică, împotriva unui salariat, coleg de muncă sau candidat la ocuparea unui loc de muncă în funcţie de rasă, sex, preferinţă sexuală, origine naţională, religie, vârstă, statut de veteran, handicap fizic sau mental.

Hărţuirea poate fi:

a) verbală (comentarii depreciatoare, glume sau insulte);

b) fizică (atingeri nejustificate şi ofensatoare, împiedicarea sau blocarea deplasării);

c) vizuală (postere, cărţi poştale, calendare, benzi desenate, graffiti, desene, mesaje, notiţe sau gesturi depreciatoare sau jignitoare).

Hărţuirea sexuală constă în avansuri sexuale nedorite, cereri de favoruri sexuale sau o altă comportare verbală sau fizică de natură sexuală, atunci când:

a) acceptarea unei astfel de conduite reprezintă un termen sau o condiţie de angajare a persoanei;

b) acceptarea sau refuzul unei astfel de conduite stă la baza deciziilor referitoare la angajare;

c) un astfel de comportament are scopul sau efectul de a influenţa în mod nerezonabil eficienţa unei persoane la locul de muncă sau crearea unui mediu de lucru intimidant, ostil sau jignitor.

Orice persoană, client fidel sau partener RND|KAS, sau un angajat al acestora, după caz, care consideră că a fost hărţuit de către un alt membru al reţelei, de un coleg de serviciu, un superior al său sau orice altă persoană care colaborează sau are numai o anumită tangenţă cu RND|KAS, trebuie să informeze imediat Comisia de Etică şi Disciplină a RND|KAS, despre acest lucru.

Reclamaţiile vor fi tratate în mod confidenţial şi nimeni nu va fi victima vreunei răzbunări sau nu va suferi vreo formă de represalii pentru că a raportat orice fel de incidente de hărţuire sau pentru că a făcut o astfel de reclamaţie.

Reclamaţiile pot fi trimise pe site-ul RND|KAS sau la sediul Comisiei de Etică şi Disciplină (sediul KAS).

Reclamaţiile de hărţuire vor fi cercetate şi se vor lua măsuri adecvate, în conformitate cu rezultatele investigaţiei efectuate în acest sens. Persoana care este găsită răspunzătoare pentru săvârşirea de astfel de fapte i se vor aplica măsuri disciplinare corespunzătoare, mergând până la excluderea din RND. În stabilirea severităţii măsurilor disciplinare se va ţine cont de împrejurările în care a avut loc infracţiunea.

3. AUTONOMIA PERSONALĂ

Autonomia personală în acest mediu de afaceri presupune posibilitatea de a alege individual, în cunoştinţă de cauză, traseele de carieră ce vor fi urmate în afacere, oportunităţile şi nivelul de excelenţă la care o persoană doreşte să acceadă. Astfel, Iniţiatorul sprijină dorinţa fiecărui partener de a-şi dezvolta propria afacere în cadrul RND|KAS prin punerea la dispoziţia acestora a tuturor informaţiilor necesare accederii la nivelele superioare de performanţă în cadrul sistemului de carieră descris în Regulamentul RND|KAS.

 

4. PROFESIONALISMUL

Principiul profesionalismului este încurajat în mediul de afaceri în vederea creşterii competitivităţii şi prestigiului RND, a calităţii produselor şi serviciilor puse la dispoziţia Clienţilor Fideli, a eficienţei la nivel managerial şi administrativ atât a RND|KAS, cât şi a firmelor partenere ale reţelei.

Profesionalismul este dat de: competenţa şi seriozitatea în exercitarea profesiei, recunoscută pe plan intern şi internaţional; prestigiul prin dedicarea faţă de sistemul de carieră din cadrul RND|KAS; încrederea clienţilor fideli în calitatea şi competenţa firmelor partenere, obligaţia morală a acestora de a oferi servicii şi produse la cele mai înalte standarde de calitate.

Lipsa de profesionalism, amatorismul, plafonarea, dezinteresul şi impostura scad prestigiul, afectând în mod direct funcţionarea RND|KAS la standardele calitative şi morale promovate.

 RND|KAS garantează un grad înalt de profesionalism în îndeplinirea sarcinilor atribuite propriilor colaboratori și parteneri RND. În acest sens, RND,  asigură prin intermediul KAS şi prin Asociaţia partenerilor KAS (APK), instruirea necesară şi specializarea COLABORATORILOR și PARTENERILOR ,  cu scopul valorificării competenţelor și resurselor proprii. În acest sens KAS pune la dispoziţia partenerilor și colaboratorilor săi, cele mai eficiente mijloace de pregătire şi instruire profesională în domeniul afacerilor, prin programul PIPA (Programul de Pregatire și Instruire în Afaceri. Prin Programul PIPA  și prin seminariile  de instruire şi pregătire, KAS asigură formarea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a partenerilor RND|KAS.

 

5. DREPTATEA ŞI ECHITATEA

Codul de etică are în vedere respectarea criteriilor corecte de evaluare şi acces în cadrul RND, precum şi cele de promovare în structurile superioare ale sistemului de performanţă.

Iniţiatorul promovează egalitatea şanselor în ceea ce priveşte accesul în reţea, la desfăşurarea activităţilor în cadrul acesteia, la seminariile organizate, etc.

Realizarea valorilor morale de dreptate şi echitate în mediul de afaceri iniţiat de RND-KAS presupune respectarea următoarelor principii:

a) Nediscriminarea şi egalitatea şanselor - încălcarea drepturilor persoanei pe bază rasei, genului, orientării sexuale, disabilităţii, naţionalităţii, etniei, religiei, categoriei sociale, stării materiale sau a mediului de provenienţă reprezintă acte de discriminare.

b) Prevenirea şi eliminarea conflictelor de interese - conflictele de interese ce apar din cauza intersectării mai multor tipuri de relaţii sau poziţii afectează evaluarea corectă a partenerilor RND şi pot duce la aplicarea unor standarde neconforme cu criteriile de apreciere şi de evaluare.

c) Prevenirea şi combaterea corupţiei – toţi partenerii RND susţin această cauză considerând corupţia drept una dintre maladiile sociale redutabile ce generează tratamente inechitabile, nedreptăţi, favoritisme, înlătură aplicarea principiului meritului producând neîncredere în valoarea principiilor susţinute şi promovate de Iniţiator

 

6. NEDISCRIMINAREA ŞI EGALITATEA ŞANSELOR

Aplicarea acestui principiu presupune asigurarea unui tratament egal tuturor partenerilor indiferent de gen, rasă, vârstă, etnie, disabilitate, naţionalitate, apartenenţă politică, orientare sexuală, stare materială, mediu de provenienţă.

RND-KAS recunoşte dreptul partenerilor de a avea un rol politic sau civil activ, dar activităţile cu caracter politic trebuie desfăşurate în afara locului de muncă. In declaraţiile politice făcute de parteneri în afara locului de muncă nu trebuie să se abuzeze de poziţia ocupată în cadrul RND şi nu trebuie să aducă vreun prejudiciu reputaţiei Iniţiatorului, celorlalţi parteneri sau chiar RND însăşi.

Sancţiunile pentru diverse forme de discriminare indirectă sunt propuse de Comisia de Etică şi Disciplină în funcţie de gravitatea faptei. În cazul discriminării directe acestea se sancţionează potrivit legii.

 

7. RESPONSABILITATEA

Iniţiatorul încurajează aplicarea principiului responsabilităţii personale şi profesionale, în cadrul RND|KAS şi nu numai, pornind de la a cere partenerilor RND să evite şi să se abţină de la orice gest sau manifestare prin care se pot aduce prejudicii celorlalţi parteneri ai reţelei. Responsabilitatea personală şi profesională are în vedere un comportament corect faţă de ceilalţi asigurând exercitarea drepturilor fiecăruia.

Partenerii şi colaboratorii KAS vor da dovadă de un înalt simţ al responsabilităţii în activitatea desfăşurată în cadrul RND, fiind conştienţi de faptul că prin exemplul şi comportamentul lor, contribuie la atragerea de noi parteneri, consecinţa fiind dezvoltarea propriei afaceri, iar prin aceasta dezvoltarea RND.

8. CORECTITUDINEA ÎNREGISTRĂRILOR

Iniţiatorul RND|KAS are nevoie de înregistrări corecte şi complete în Borderourile Centralizatoare a sumelor cheltuite lunar de clienţii fideli în cadrul unei firme partenere. De asemenea raportările lunare şi transmiterea efectivă a acestor borderouri trebuie să se facă în termenele stabilite prin contract, regulament sau prin orice alt document emis de Consiliul de Coordonare al RND, pentru:

a) a lua decizii corecte privind dezvoltarea RND;

b) a asigura respectarea legilor şi normelor în vigoare;

c) a asigura virarea lunară a comisioanelor cuvenite clienţilor fideli ce au dreptul de a beneficia de aceste sume, în condiţiile stipulate în contractul de comision şi în regulament, la termenele stabilite;

d) a nu pune în pericol dezvoltarea RND prin instituirea de blocaje financiare.

9. CONFIDENŢIALITATE

S.C. KAS S.R.L., prin intermediul contractelor încheiate cu partenerii săi, garantează confidenţialitatea informaţiilor aflate în posesia sa, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Partenerilor şi Clienţilor fideli colaboratori RND le este interzisă utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial, în scopuri ce nu au legătură cu exercitarea propriei activităţi profesionale în cadrul sau în afara reţelei.

10. RESPECTUL ŞI TOLERANŢA

Mediul de afaceri iniţiat de RND-KAS, al cărui rol este de a cultiva valorile comerciale ale civilizaţiei moderne, autonomia, responsabilitatea individuală, presupune şi respect reciproc, toleranţă şi cooperare.

Iniţiatorul şi toţi partenerii RND-KAS sunt conştienţi că operaţiunile întreprinse în domeniul comercial sunt desfăşurate într-o economie ce se bazează pe competiţie, şi de aceea se angajează să respecte pe deplin interesele concurenţei, pe cele ale societăţilor comerciale ce nu sunt partenere RND, precum şi pe cele ale clienţilor acestor societăţi.

RND-KAS, împreună cu toţi partenerii, nu este de acord cu nicio influenţă neloială în afaceri.

Nicio dispută nu se rezolvă prin acţiuni ce reprezintă atacuri la persoană sau printr-un limbaj necivilizat (cuvinte, etichetări, stil, ton etc), ci prin argumente şi probe clare. În acest sens, sunt dezaprobate orice tip de hărţuire: rasism, xenofobie, misoginism, sexism, şovinism, homofobie, hărţuire cu privire la convingerile religioase sau politice.

 

11. BUNĂVOINŢĂ ŞI GRIJĂ

Iniţiatorul îşi manifestă bunăvoinţa şi atenţia faţă de toţi partenerii RND-KAS, încurajând aprecierea, recunoştiinţa, mândria faţă de cei meritoşi şi sprijinul celor care doresc să avanseze în sistemul de performanţă şi carieră.

De asemenea Iniţiatorul şi partenerii RND cultivă altruismul, amabilitatea, politeţea, înţelegerea, solidaritatea, promptitudinea şi optimismul în cadrul relaţiilor comerciale desfăşurate.

VII. VALABILITATEA ŞI APLICAREA CODULUI ETIC

Codul etic se aplică întregii reţele RND-KAS, Iniţiatorului, Clienţilor Fideli şi Firmelor Partenere şi impune restricţii în ceea priveşte comportamentul persoanelor angajate ce desfăşoară o anumită activitate pentru unul din partenerii RND sus menţionaţi. De aceea Iniţiatorul, prin Comisia de Etică şi Disciplină, solicită tuturor celor menţionaţi anterior un comportament care să respecte principiile generale ale prezentului cod etic.

VIII. COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ

Organismul de specialitate al RND, care veghează asupra respectării Codului Etic, a Regulamentului de Ordine Interioară privind Funcţionarea, a Contractelor încheiate cu colaboratorii, sau a oricăror alte dispoziţii emise de Consiliul de Coordonare, având menirea să soluţioneze reclamaţii, să cerceteze, să judece şi să sancţioneze acei membri care se fac vinovaţi de încălcări ale acestora.

Sancţiunile, procedurile şi modalităţile efective prin care Comisia de Etică şi Disciplină îşi desfăşoară activitatea sunt descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică şi Disciplină.

Dis

Catalog Produse

Cauta un partener in index
Cuvant cheie:

Ziar Electronic
Ziar Electronic
Introduceti adresa Dvs. de email pentru a va abona la ziarul nostru electronic.
  dezabonare

Oferte Parteneri
AUTORIZARE ISCIR centrale termice + Bonus 7 nopti Tenerife

Executăm AUTORIZĂRI ISCIR şi SERVICE pentru 35 tipuri centrale termice pe gaz: ariston, arca, baxi, biassi, beretta, bosch, buderus, chaffoteaux, de ditrich, ferroli, herman, ici, immergas, heiss, junkers,bosck, mistral, motan, roca, viessmann, vaillant, westen. Executăm lucr&...

KAS Srl
Restaurant si Complex de agrement

In comuna GIROC, str. Stadion nr.2, intr-o oaza de liniste ferita de zgomotul cotidian se afla Complexul Flonta. Restaurantul  cu o capacitate de 170 locuri va asteapta in fiecare zi cu specialitati deosebite ale bucatariei romanesti si internationale. Se organizeaza evenimente, serate, banchete ...

Pro Led Show - Pro Dance Show

Pro Dance Show este unul dintre cei mai importanţi importatori de echipamente de înaltă tehnologie în domeniul luminii de concerte, TV, teatru, sunet şi echipamente de scenă, oferind servicii de închiriere şi vânzare de echipamente pentru exploatare în...

KAS Srl
Vacanta in Tenerife - cazare 7 nopti/140 Euro/familie

Vacante exotice in Insulele Canare prin RCI  si Interval International (Tenerife, Lanzarote si Fuerteventura).

Obține statutul de MEMBRU al comunitatii KAS prin inscriere directa http://www.kas-afaceri.ro/?go=afacere...

Gardenia -AMENAJARI SPATII VERZI

Gardenia este o firma specializata in proiectarea si amenajarea spatiilor verzi precum si in amenajarea de gradini interioare. Oferim servicii de cea mai inalta calitate, inclusiv clientilor pretentiosi. Viziteaza galeria foto pe web la adresa egardenia.ro sau viziteaza-ne la adresa din

KAS Srl
KAS si REGENCY te trimit în vacanţă în Tenerife
Devino COLABORATOR sau PARTENER al RETELEI RND|KAS (primul club comercial privat, înfiinţat prin asocierea dintre comercianţi şi consumatori) sau fă-ţi cumpărăturile la KAS şi FIRMELE PARTENERE din grup, pentru a plăti mereu la preţuri reduse produse...
Asigurări de locuinte + BONUS vacanta in Tenerife

PROFITA DE OFERTA NOASTRA!  Cumperi acum o asigurare facultativa de locuinţa şi bunuri şi vei beneficia ca OFERTA BONUS, de o VACANŢĂ GRATUITĂ în TENERIFE pentru intreaga familie! detalii despre sejur aici...

TERMOPRIM va rasplateste fidelitatea.

Termoprim comercializeaza echipamente si aparate termotehnice si ofera servicii de consultanta, instalare si reparatii. De asemenea ofera servicii autorizate ISCIR pentru Centrale termice.

Clientii fideli care incheie un contract de service pe 2 ani,  impreuna cu autorizarea si verificare...

KAS Srl
Centrale termice VIESSMANN

Vitopend 100-W tip WH1D este un cazan mural de ultima generatie la un pret atractiv. Echipat cu arzator modulant, complet automatizat, Vitopend 100-W este disponibil in varianta pentru incalzire si preparare apa calda menajera, cu si fara racord la cos, putere nominala: 10,5-24 kW si 13,2-31 kW*...

Asigurari OBLIGATORII de LOCUINTE

Incheie-ti la noi asigurarea facultativa a locuintei -  si primesti ca BONUS, un VOUCHER de vacante constand dintr-o cazare gratuita timp de 7 nopti la un hotel din TENERIFE

Home | Compania | Afacerea | Parteneri | Contact | Forum | Acces membri Firme indexate: 11712 • Vizitatori Online: 12